Groot Hypotheken B.V.


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Groot Assurantiën Schagen BV handelend onder de naam: Groot Hypotheken Schagen, gevestigd te Schagen.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Groot Hypotheken Schagen een overeenkomst heeft gesloten en/of aan wie Groot Hypotheken Schagen een offerte heeft gezonden, aan wie Groot Hypotheken Schagen het (concept) advies heeft gegeven en/of een aanbieding heeft gedaan.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) door Groot Hypotheken Schagen aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte, (concept)advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook.

2.2 Niet alleen Groot Hypotheken Schagen, maar ook haar (voormalige) bestuurders en alle personen die bij de uitvoering van enige overeenkomst met Opdrachtgever dan wel een uitgebrachte offerte, (concept) advies en/of aanbieding zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Groot Hypotheken Schagen hebben verlaten.

2.3 De Algemene (inkoop) Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door Groot Hypotheken Schagen integraal verworpen en zijn niet van toepassing.

3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen Groot Hypotheken Schagen en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft gegeven.

4. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

4.1 Alle door Groot Hypotheken Schagen – al dan niet als concept – uitgebrachte offertes, adviezen en/of aanbiedingen alsmede de daarin door Groot Hypotheken Schagen vermelde termijnen zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat Groot Hypotheken Schagen met de Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.

4.2 Elektronische en/of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door Groot Hypotheken Schagen is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald.
4.3 Alle opdrachten van Opdrachtgevers worden uitsluitend aan Groot Hypotheken Schagen gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van Opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4.4 Groot Hypotheken Schagen zal zich bij het uitvoeren van haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen inspannen om een bepaald resultaat ten behoeve van de Opdrachtgever te bereiken, maar een specifiek resultaat wordt door Groot Hypotheken Schagen niet gegarandeerd.

4.5 Groot Hypotheken Schagen bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.6 Groot Hypotheken Schagen heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

4.7 In geval van digitale of elektronische verzoeken en/of aanvragen van de Opdrachtgever aan Groot Hypotheken Schagen, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en/of aanvragen Groot Hypotheken Schagen hebben bereikt.

4.8 Groot Hypotheken Schagen is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen. Indien deze derden kosten in rekening zullen brengen, zal Groot Hypotheken Schagen slechts overgaan tot het betrekken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst na daarover met Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

5. Vergoedingen en betaling

5.1 Groot Hypotheken Schagen zal met Opdrachtgever overeenkomen dat zijn werkzaamheden zullen worden vergoed op basis van een vast honorarium, tenzij nadrukkelijk anders wordt afgesproken.

5.2 Het honorarium van Groot Hypotheken Schagen is exclusief onkosten en exclusief declaraties van door Groot Hypotheken Schagen ingeschakelde derden.

5.3 De administratie van Groot Hypotheken Schagen geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door Groot Hypotheken Schagen verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.

5.4 De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van door Groot Hypotheken Schagen namens verzekeraars of andere derden aan hem in rekening gebrachte premies onder meer tot gevolg kan hebben dat de betreffende door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

5.5 Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever in verzuim en is hij over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

5.7 Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15,00.

5.8 Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.

5.9 Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan Groot Hypotheken Schagen zijn werkzaamheden opschorten.

6. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is gehouden om tijdig al dan niet op verzoek alle relevante informatie en bescheiden te verstrekken aan Groot Hypotheken Schagen die zij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

6.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Opdrachtgever aan Groot Hypotheken Schagen verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6.3 Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is Groot Hypotheken Schagen bevoegd om over te gaan tot opschorting van haar werkzaamheden.

6.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij verwerking van persoonsgegevens door Groot Hypotheken Schagen.

7. Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Groot Hypotheken Schagen kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Groot Hypotheken Schagen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het reeds door Opdrachtgever betaalde honorarium.

8. Leveringstermijn

8.1 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of hij dient voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan op het moment dat de betaling geheel door Groot Hypotheken Schagen is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking zijn gesteld.

8.2 Omdat de duur van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Groot Hypotheken Schagen, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Groot Hypotheken Schagen wordt uitgekeerd.

9.2 De aansprakelijkheid van Groot Hypotheken Schagen voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Groot Hypotheken Schagen aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.

9.3 De uitvoering door Groot Hypotheken Schagen van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

9.4 De navolgende schade wordt door Groot Hypotheken Schagen hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Groot Hypotheken Schagen:

  • schade die door de Opdrachtgever en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en/of digitale berichten die Groot Hypotheken Schagen niet hebben bereikt;
  • schade die het gevolg is van fouten in door Groot Hypotheken Schagen gebruikte computer software en/of andere computerprogrammatuur die niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
  • schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever onbetaald laten van door Groot Hypotheken Schagen in rekening gebrachte vergoedingen voor door haar, na bemiddeling van Groot Hypotheken Schagen afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten;
  • schade die een gevolg is van door Groot Hypotheken Schagen op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde partijen.

10. Overmacht

10.1 In gevallen van overmacht is Groot Hypotheken Schagen niet gehouden tot nakoming van haar contractuele verplichtingen.

10.2 Als overmacht van Groot Hypotheken Schagen wordt onder meer aangemerkt ziekte van personeel van Groot Hypotheken Schagen, brand, werkstaking bij Groot Hypotheken Schagen, verkeersbelemmeringen, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij door Groot Hypotheken Schagen ingeschakelde derde partijen.

11. Beëindiging en ontbinding overeenkomst

11.1 Onverminderd Groot Hypotheken Schagen’s rechten ingevolge de wet is Groot Hypotheken Schagen bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.

11.2 Indien de Opdrachtgever de relatie met Groot Hypotheken Schagen ontbindt, is Groot Hypotheken Schagen gehouden om alle persoonlijke en financiële informatie van Opdrachtgever in het kader van de Wet Financieel Toezicht, meer specifiek de wettelijke bewaarplicht en reconstrueerbaarheid van het advies, voor een periode van maximaal 5 jaar digitaal te bewaren.

12. Contract overname

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst met Groot Hypotheken Schagen over te dragen aan derden. Voor zover Groot Hypotheken Schagen al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overname blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

13. Internetgebruik

Zowel Groot Hypotheken Schagen als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en Groot Hypotheken Schagen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor de schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail.

14. Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Groot Hypotheken Schagen vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Groot Hypotheken Schagen kan aanwenden.

15. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Groot Hypotheken Schagen zal de rechten en bevoegdheden van Groot Hypotheken Schagen onder de overeenkomst met Opdrachtgever niet beïnvloeden of beperken.
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

16. Nawerking

De bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst tussen Groot Hypotheken Schagen en Opdrachtgever waarvan het stilzwijgend of uitdrukkelijk de bedoeling is dat zij ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17. Geheimhouding en privacy

17.1 Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.

17.2 Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan Groot Hypotheken Schagen worden verstrekt, zullen door Groot Hypotheken Schagen niet worden gebruikt of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van Groot Hypotheken Schagen, zal Groot Hypotheken Schagen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

17.3 De verplichtingen zoals vermeld onder 17.1 en 17.2 lijden uitzondering in het geval dat op grond van de wet en/of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

18. Intellectuele eigendom

18.1 Groot Hypotheken Schagen behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

18.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Groot Hypotheken Schagen, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met de inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te gebruiken binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

19.1 Op iedere door Groot Hypotheken Schagen aan de Opdrachtgever uitgebracht voorstel, offerte en/of aanbieding alsmede op iedere tussen Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Groot Hypotheken Schagen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.005757. Alle geschillen tussen Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en/of aanbiedingen evenals tussen Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op verzoek van de Opdrachtgever ofwel worden voorgelegd aan KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter.

19.3 Groot Hypotheken Schagen conformeert zich op voorhand niet aan een door de KiFiD te geven bindend advies.

20. Slotbepalingen

20.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Groot Hypotheken Schagen en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

20.2 Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken te zijn, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en blijven alle overige clausules onverkort geldig.